Kallelse till Iyasaka Aikidoklubbs årsmöte 10/3

Kallelse till Iyasaka Aikidoklubbs årsmöte

tisdagen den 10:e mars kl. 20.15.    Mötet äger rum i dojon på Tavastgatan 26B.

 

DAGORDNING VID IYASAKA AIKIDOKLUBBS ÅRSMÖTE.

Datum:             10/3  2020

§1.    Mötets öppnande.

§2.    Mötets behöriga utlysande.

§3.    Fastställande av dagordning.

§4.     Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§5.     Val av två justeringsmän och två rösträknare.

§6.     Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande bokslut och balans räkning.

§7.     Revisionsberättelse.

§8.     Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.

§9.     Val av styrelse.

§10.   Val av revisorer.

§11.   Val av valberedning.

§12.   Fastställande av medlemsavgifter.

§13.   Inkomna motioner eller styrelseförslag.

§14.   Övriga frågor.

§15.   Mötets avslutning.

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga senast 1 vecka före mötet i dojon.

Välkommen

Publicerad i Nyheter