Krav för gradering av barn

 

12 KYU – Röd bältesmarkering

1. UKEMI (Ushiro)

Tachiwaza:

AIHANMIKATATEDORI – Ikkyo, Iriminage

11 KYU – Gul bältesmarkering

1. UKEMI MAE (Mae/ushiro) 
2. IKKYO-UNDO (Mae) 

3. SHIKKO (Mae) 

Tachiwaza:

KATATEDORI – Taino-tenkan-ho, Kokyunage

SHOMENUCHI – Iriminage

KATADORI – Ikkyo

10 KYU – Orange bältesmarkering

1. TOBIKOSHI UKEMI
2. IKKYO-UNDO (mae, ushiro) 
3. SHIKKO (mae, ushiro)
4. TAISABAKI (Irimitenkan, tenkan)

 

Tachiwaza:

KATADORI – Ikkyo, Nikyo

KATATEDORI – Kaitennage

TSUKI – Kotegaeshi

YOKOMENUCHI – Kokyunage

RYOTEDORI – Tenchinage

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Iriminage

9 KYU – Grön bältesmarkering

1. AIKITAISO
2. SHIKKO (mae, ushiro, kaiten)
3. IKKYO-UNDO (shiho)
4. Budoetiketten ska eleven kunna lära andra

 

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Kotegaeshi

Tachiwaza:

KATATERYOTEDORI – Kokyunage

RYOTEDORI – Kokyunage

CHUDAN-TSUKI – Ikkyo, Nikyo

YOKOMENUCHI – Shihonage

Ushirowaza:

RYOTEDORI – Kokyunage, Iriminage

8 KYU – Blå bältesmarkering

1. IKKYO-UNDO (happo)

Suwariwaza:

SHOMENUCHI – Ikkyo, Nikyo

Tachiwaza:

YOKOMENUCHI – Iriminage

KATADORI – Kokyunage

KATATEDORI – Sankyo

KATATERYOTEDORI – Kokyuho, Futaridori

Ushirowaza:

RYOTEDORI – Ikkyo, Nikyo

7 KYU – Brun bältesmarkering

Suwariwaza:

KATADORI – Nikyo

RYOTEDORI – Kokyuho

Tachiwaza:

KATADORI – Koshinage (ingång som Ikkyo)

TSUKI –Yonkyo, Kokyunage, Koshinage
(ingång som Ikkyo)

KATADORI – Iriminage

KATATERYOTEDORI – futaridori (2 olika)

Ushirowaza:

KATATE-KUBIJIME – Sankyo, Kokyunage